ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสุพรรณบุรี?? ภาค ๑๔ ? ? ? ?
? ? ? ? ?
๑.????????????????? วัด? มีจำนวน ? ๕๙๑ แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ๕๘๑ แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? แห่ง
๓.????? อนัมนิกาย ? ? แห่ง
๔.????? พระอารามหลวง ? ? แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? แห่ง
๕.????? วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ๔๕๑ แห่ง
๖.????? วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ๑๔๐ แห่ง
๗.????? วัดร้าง ? ? ๒๒๙ แห่ง
๘.????? วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ๑๕ แห่ง
๙.????? วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? ๑๘ แห่ง
๑๐.? วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ๓๓ แห่ง
๑๑.? อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ๑๓ แห่ง
๑๒.? หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ? ? ๑๑๑ แห่ง
๑๓.? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ๓๘ แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? ๓๖ แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? แห่ง
๑๔.? โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ? ? โรง
๑๕.? สำนักศาสนศึกษา ? ? ๕๘๐ แห่ง
๑๖.? สำนักเรียนบาลีประจำจังหวัด ? ? แห่ง
๑.????? มหานิกาย ? ? แห่ง
๒.????? ธรรมยุต ? ? - แห่ง
? ? ? ? ?
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน? ? ๖,๓๑๕ รูป
๑.???? มหานิกาย ? ๖,๑๘๓ รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? ๕,๗๗๗ รูป
๒.????? สามเณร ? ? ๔๐๖ รูป
๒. ธรรมยุต ? ? ๑๓๒ รูป
๑.????? พระภิกษุ ? ? ๑๐๗ รูป
๒.????? สามเณร ? ? ๒๕ รูป
? ? ? ? ?
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ? ? ?
๑.??? เจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย) ? ? รูป
๒.??? รองเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย) ? ? รูป
๓.??? เจ้าคณะอำเภอ (มหานิกาย) ? ? ๑๐ รูป
๔.??? เจ้าคณะอำเภอ (ธรรมยุต) ? ? รูป
๕.??? รองเจ้าคณะอำเภอ ? ? ๑๕ รูป
๖.??? เจ้าคณะตำบล (มหานิกาย) ? ? ๑๐๙ รูป
๗.??? เจ้าคณะตำบล (ธรรมยุต) ? ? รูป
๘.??? เจ้าอาวาส ? ? ๕๙๑ รูป
๙.??? พระนักเทศน์ ? ? ๒๒ รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ๒๐ รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? รูป
๗. พระจริยานิเทศ ? ? รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ ? ? ๑๐ รูป
๑.????? มหานิกาย ? ? ๑๐ รูป
๒.????? ธรรมยุต ? ? รูป
?? ????? ๑๐. ครูสอนพระปริยัติธรรม ? ๗๓ รูป
? ? ??????? ๑.? แผนกธรรม ๕๓ รูป
??????? ๒.? แผนกบาลี ? ? ๒๐ รูป
?????? ๑๑. พระธรรมทูต ? ? ๗๑ รูป
? ? ??????? ๑.? ฝ่ายบริหาร ๒๙ รูป
??????? ๒.? ฝ่ายปฏิบัติการ ? ? ๔๗ รูป

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาค ๑๔)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles