ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสุพรรณบุรี   ภาค ๑๔        
         
๑.                  วัด  มีจำนวน   ๕๙๑ แห่ง
๑.      มหานิกาย     ๕๘๑ แห่ง
๒.      ธรรมยุต     แห่ง
๓.      อนัมนิกาย     แห่ง
๔.      พระอารามหลวง     แห่ง
๑.      มหานิกาย     แห่ง
๒.      ธรรมยุต     แห่ง
๕.      วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา     ๔๕๑ แห่ง
๖.      วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา     ๑๔๐ แห่ง
๗.      วัดร้าง     ๒๒๙ แห่ง
๘.      วัดแหล่งท่องเที่ยว     ๑๕ แห่ง
๙.      วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น     ๑๘ แห่ง
๑๐.  วัดพัฒนาตัวอย่าง     ๓๓ แห่ง
๑๑.  อุทยานการศึกษาในวัด     ๑๓ แห่ง
๑๒.  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล     ๑๑๑ แห่ง
๑๓.  สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด     ๓๘ แห่ง
๑.      มหานิกาย     ๓๖ แห่ง
๒.      ธรรมยุต     แห่ง
๑๔.  โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ     โรง
๑๕.  สำนักศาสนศึกษา     ๕๘๐ แห่ง
๑๖.  สำนักเรียนบาลีประจำจังหวัด     แห่ง
๑.      มหานิกาย     แห่ง
๒.      ธรรมยุต     - แห่ง
         
๒. จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน    ๖,๓๑๕ รูป
๑.     มหานิกาย   ๖,๑๘๓ รูป
๑.      พระภิกษุ     ๕,๗๗๗ รูป
๒.      สามเณร     ๔๐๖ รูป
๒. ธรรมยุต     ๑๓๒ รูป
๑.      พระภิกษุ     ๑๐๗ รูป
๒.      สามเณร     ๒๕ รูป
         
๓. พระสังฆาธิการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี      
๑.    เจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)     รูป
๒.    รองเจ้าคณะจังหวัด (มหานิกาย)     รูป
๓.    เจ้าคณะอำเภอ (มหานิกาย)     ๑๐ รูป
๔.    เจ้าคณะอำเภอ (ธรรมยุต)     รูป
๕.    รองเจ้าคณะอำเภอ     ๑๕ รูป
๖.    เจ้าคณะตำบล (มหานิกาย)     ๑๐๙ รูป
๗.    เจ้าคณะตำบล (ธรรมยุต)     รูป
๘.    เจ้าอาวาส     ๕๙๑ รูป
๙.    พระนักเทศน์     ๒๒ รูป
๑.      มหานิกาย     ๒๐ รูป
๒.      ธรรมยุต     รูป
๗. พระจริยานิเทศ     รูป
๑.      มหานิกาย     รูป
๒.      ธรรมยุต     รูป
๘. พระบัณฑิตเผยแผ่     รูป
๑.      มหานิกาย     รูป
๒.      ธรรมยุต     รูป
๙. พระปริยัตินิเทศ     ๑๐ รูป
๑.      มหานิกาย     ๑๐ รูป
๒.      ธรรมยุต     รูป
         ๑๐. ครูสอนพระปริยัติธรรม   ๗๓ รูป
            ๑.  แผนกธรรม ๕๓ รูป
        ๒.  แผนกบาลี     ๒๐ รูป
       ๑๑. พระธรรมทูต     ๗๑ รูป
            ๑.  ฝ่ายบริหาร ๒๙ รูป
        ๒.  ฝ่ายปฏิบัติการ     ๔๗ รูป

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสุพรรณบุรี (ภาค ๑๔)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles