ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรสาคร

?

รายนามพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

มี ๑๐ ตำบล จำนวน ๕๙ วัด

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลมหาชัย

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

เจษฎาราม

พระเทพสาครมุนี (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร)

โคกขาม

พระครูสาครรัตนาภรณ์ (เจ้าคณะตำบล)

ตึกมหาชยาราม

พระอธิการชำนาญ กนฺตวณฺโณ

วิสุทธิวราวาส

พระครูสาครภัทรธรรม

ศาลพันท้ายนรสิงห์

พระครูสาครสิทธิวิมล

บ้านโคก

พระครูวินัยธรภักดี รกฺขิโต

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าฉลอม

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

สุทธิวาตวราราม

พระสาครมุนี

?

สุทธิวาตวราราม

พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร)

หลังศาลประสิทธิ์

พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (รองเจ้าคณะอำเภอเมือง)

บางหญ้าแพรก

พระครูอุทัยธรรมสาคร (เจ้าคณะตำบล)

กลางอ่างแก้ว

พระครูศรีพัฒโนดม

น้อยนางหงษ์

พระมหาชาญณรงค์ นรปญฺโญ

แหลมสุวรรณาราม

พระสมุห์บุญส่ง ธมฺมทสฺสี

ใหญ่จอมปราสาท

พระอธิการสมคิด รกฺขิตจิตฺโต

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลโกรกกราก

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

โกรกกราก

พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ

สหกรณ์โฆสิตาราม

พระครูสาครธรรมโฆสิต

ศรีสุทธาราม

พระครูสาครกิจจาภรณ์

เจ็ดโคก

พระปลัดชัยยุทธ ชยธมฺโม

สามัคคีศรัทธาราม

พระครูสาครพิสุทธิธรรม

สหธรรมาราม

พระมหาอาคม โกวิโท

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลนาดี

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ป้อมวิเชียรโชติการาม

พระปริยัติกิจโกศล

?

ป้อมวิเชียรโชติการาม

พระครูสาครสีลโสภณ (เจ้าคณะตำบลนาดี)

ทองธรรมิการาม

พระครูสาครธรรมทัต (ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาดี)

บางปิ้ง

พระครูวิทิตสาครธรรม

เทพนรรัตน์

พระครูสมุห์มนต์ชัย อตฺตสีโล

ศรีบูรณาวาส

พระมหาอำพล กตทีโป

คลองครุ

พระมหาประสาน ปสนฺนธมฺโม

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านเกาะ

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

พันธุวงษ์

พระครูโสภณสาครกิจ (เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ)

บางปลา

พระครูวุฒิสาครธรรม

ศิริมงคล

พระครูวรธรรมสาคร

เกาะ

พระครูสาครสารโสภณ

ศรีเมือง

พระครูสาครสิริวัฒน์

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลคอกกระบือ

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

โสภณาราม

พระครูสาครธรรมโสภณ (เจ้าคณะตำบลคอกกระบือ)

โพธิ์แจ้

พระครูสาครปิยธรรม

ราษำร์รังสรรค์

พระครูสาครศุภกิจ

เทพธงชัย

พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ธมฺมเตโช

พันท้ายนรสิงห์

พระธรรมธรชาญศักดิ์ อุตฺตโม

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางกระเจ้า

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ศรีวนาราม

พระครูสาครสิริคุณ (เจ้าคณะตำบลบางกระเจ้า)

ชีผ้าขาว

พระครูปลัดพิเชษฐ์ อคฺคธมฺโม

บางกระเจ้า

พระครูสาครวิริยคุณ

เจริญสุขาราม

พระครูสาครสุธรรมาภรณ์

วิสุทธาราม

พระครูสาครวิสุทธาภรณ์

?

?

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านบ่อ

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ใหญ่บ้านบ่อ

พระครูสาครวิริยาภรณ์

บางตะคอย

พระครูศรีปริยัติสาคร (เจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ)

ชัยมงคล

พระครูพิพัฒน์ชัยมงคล

บางขุด

พระครูสาครเกษมธรรม

ใต้บ้านบ่อ

พระครูสาครธรรมวัตร

น่วมกานนท์

พระครูสาครพัฒนกิจ

กระซ้าขาว

พระมหาสมบูรณ์ จนฺทวณฺโณ

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางโทรัด

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

บางพลี

พระครูกิตติสาครธรรม (เจ้าคณะตำบลบางโทรัด)

เกตุมดีศรีวราราม

พระภาวนาวิสุทธิคุณ

ประสาทสามัคคีธรรม

พระอธิการสมชาย จนฺทวํโส

บัณฑูรสิงห์

พระครูสาครบัณฑูรธรรม

บางน้ำวน

พระครูสังฆรักษ์สามารถ ผลปญฺโญ

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลนาโคก

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

นาโคก

พระครูสาครพิพัฒนโสภณ (เจ้าคณะตำบลนาโคก)

นาขวาง

พระครูสุนทรพัฒนาภรณ์

แก้วมงคล

พระครูสาครรัตนมงคล

ราษฎร์ธรรมาราม

พระครูสังฆรักษ์บุญเทียบ ปุญฺญวฑฺโฒ

กาหลง

พระมหาวิษณุ กิตฺติญาโณ

ปัจจันตาราม

พระครูสถิตสมณวงศ์

ไร่ไทรทอง

พระปลัดรงคพันธ์ ธมฺมธีโร

?

รายนามพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอกระทุ่มแบน

มี ๓ ตำบล จำนวน ๑๕ วัด

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลไม้

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

หนองพะอง

พระครูสีลาธิการี (เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน)

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

พระครูสุนทรสาครกิจ (เจ้าคณะตำบลท่าไม้)

นางสาว

พระครูธรรมรัต

อ้อมน้อย

พระครูสาครเขมคุณ

เกษตรพันธาราม

พระมหาชัยพร ชยเสโน

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าเสา

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ท่าเสา

พระครูนิเทศก์สาครธรรม

สุวรรณรัตนาราม

พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (เจ้าคณะตำบลท่าเสา)

ดอนไก่ดี

พระสมภาพ เขมกาโม

ราษฎร์บำรุง

พระครูสาครธรรมวิธาน

คลองมะเดื่อ

พระครูสาครธีรธรรม

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางยาง

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

หนองนกไข่

พระครูสาครคุณาภรณ์ (เจ้าคณะตำบลบางยาง)

บางยาง

พระครูสาครธรรมโกศล

ท่ากระบือ

พระครูสิริสาครธรรม

อ่างทอง

พระมหาประเสริฐพร? โชติวโร

ท่าไม้

พระญาณวิกรม

?

?รายนามพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอบ้านแพ้ว

มี ๔ ตำบล จำนวน ๒๓ วัด

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลยกกระบัตร

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

หลักสี่ราษฎร์สโมสร

พระมงคลพัฒนาภรณ์ (เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว)

โรงเข้

พระครูจันทสุวรรณสาคร (เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร)

ยกกระบัตร

พระครูสาครธรรมโชติ (รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร)

ธรรมโชติ

ฑระครูสาครโชติธรรม

ฟุ้งประชาธรรมาราม

พระครูกัลยาณธรรมสาคร

โรงเข้วนาราม

พระครูสาครธรรมวงศ์

ธรรมจริยาภิรมย์

พระครูสาครจริยาภิรม

ศรีเพชรพัฒนา

พระอธิการพทัย สจฺจวโร ป.

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนองบัว

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

หนองบัว

พระครูสาครสิริทัต (ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ)

ดอนโฆสิตาราม

พระครูสาครวรคุณ (ที่ปรึกษา เจ้าคณะตำบล)

หนองสองห้อง

พระครูสาครสุตาภิวัฒฯ (เจ้าคณะตำบลหนองบัว)

ปทุมทองรัตนาราม

พระครูสาครปทุมาภรณ์

รางตันนิลประดิษฐ์

พรครูสาครธรรมรัตน์

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลหลักสอง

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

กระโจมทอง

พระครูสาครคุณาธาร (ที่ปรึกษา เจ้าคณะตำบลหลักสอง)

หลักสองราษฎร์บำรุง

พระครูประโชติสาครธรรม (เจ้าคณะตำบลหลักสอง)

เจ็ดริ้ว

พระครูปริยัติสาครกิจ

ใหม่ราษฎร์นุกูล

พระครูสาครคุณานุกูล

คลองตันราษฎร์บำรุง

พระมหาโสภณ ถิรสีโล

?

?

?

?

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลสวนส้ม

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

สุนทรสถิต

พระครูสาครธรรมสถิต (เจ้าคณะตำบลสวนส้ม)

สวนส้ม

พระครูสาครวิมลกิจ

วังชัยทรัพย์วิมล

พระครูสาครธรรมวิมล

ศรีสินมา

พระครูธรรมธรสิทธิพร ชิตงฺกโร

ธัญญารามราษฎร์บำรุง

พระครูปลัดสนิท ปิยธมฺโม

?

?

รายนามพระสังฆาธิการสังกัดธรรมยุตนิกาย ระดับเจ้าอาวาส

เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน ๑๐ วัด

?

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ราษฎร์ศรัทธากะยาราม

พระรามัญมุนี (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร )

มหาชัยคล้ายนิมิต

พระครูโสภณธรรมวัฒน์ (เจ้าคณะอำเภอเมือง)

ธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

พระครูโอภาสธรรมาภรณ์ (เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว ,? เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน)

บ้านไร่เจริญผล

พระครูรัตนธรรมโสภณ

ปากบ่อ

พระครูวิมลธรรมภานี

ป่าชัยรังสี

พระครูศรีปริยัติวิธาน

ป่าท่าทราย

พระครูประจักษ์วรญาณ

ป่ามหาไชย

พระครูสิริสุตวราภรณ์

เทพรัตนาราม

พระสมปอง ธมฺมาลโย

๑๐

อุทยาราม

พระครูประกาศธรรมคุณ

?

?

ข้อมูลพระภิกษุ สามเณร พระสมณศักดิ์ ในประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามนิกาย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

?

ที่

รายการ

จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำแนกตามนิกาย

รวม

มหานิกาย

ธรรมยุต

อนัมนิกาย

จีนนิกาย

พระภิกษุ

๓,๗๒๗

๑๓๐

-

๓,๘๖๐

สามเณร

๑๙๐

๓๑

-

-

๒๒๑

สมเด็จพระสังฆราช

-

-

-

-

-

สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ

-

-

-

-

-

ที่

รายการ

จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำแนกตามนิกาย

รวม

มหานิกาย

ธรรมยุต

อนัมนิกาย

จีนนิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

-

-

-

-

-

พระราชาคณะชั้นธรรม

-

-

-

-

-

พระราชาคณะชั้นเทพ

-

-

-

พระราชาคณะชั้นราช

-

-

-

พระราชาคณะชั้นสามัญ

-

-

๑๐

พระครูสัญญาบัตร

๙๘

๑๒

-

-

๑๑๐

รวมจำนวน

๔,๐๒๐

๑๗๔

-

๔,๑๙๗

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสมุทรสาคร (ภาค ๑๔)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles