ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรสาคร

 

รายนามพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

มี ๑๐ ตำบล จำนวน ๕๙ วัด

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลมหาชัย

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

เจษฎาราม

พระเทพสาครมุนี (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร)

โคกขาม

พระครูสาครรัตนาภรณ์ (เจ้าคณะตำบล)

ตึกมหาชยาราม

พระอธิการชำนาญ กนฺตวณฺโณ

วิสุทธิวราวาส

พระครูสาครภัทรธรรม

ศาลพันท้ายนรสิงห์

พระครูสาครสิทธิวิมล

บ้านโคก

พระครูวินัยธรภักดี รกฺขิโต

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าฉลอม

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

สุทธิวาตวราราม

พระสาครมุนี

 

สุทธิวาตวราราม

พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร)

หลังศาลประสิทธิ์

พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (รองเจ้าคณะอำเภอเมือง)

บางหญ้าแพรก

พระครูอุทัยธรรมสาคร (เจ้าคณะตำบล)

กลางอ่างแก้ว

พระครูศรีพัฒโนดม

น้อยนางหงษ์

พระมหาชาญณรงค์ นรปญฺโญ

แหลมสุวรรณาราม

พระสมุห์บุญส่ง ธมฺมทสฺสี

ใหญ่จอมปราสาท

พระอธิการสมคิด รกฺขิตจิตฺโต

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลโกรกกราก

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

โกรกกราก

พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ

สหกรณ์โฆสิตาราม

พระครูสาครธรรมโฆสิต

ศรีสุทธาราม

พระครูสาครกิจจาภรณ์

เจ็ดโคก

พระปลัดชัยยุทธ ชยธมฺโม

สามัคคีศรัทธาราม

พระครูสาครพิสุทธิธรรม

สหธรรมาราม

พระมหาอาคม โกวิโท

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลนาดี

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ป้อมวิเชียรโชติการาม

พระปริยัติกิจโกศล

 

ป้อมวิเชียรโชติการาม

พระครูสาครสีลโสภณ (เจ้าคณะตำบลนาดี)

ทองธรรมิการาม

พระครูสาครธรรมทัต (ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาดี)

บางปิ้ง

พระครูวิทิตสาครธรรม

เทพนรรัตน์

พระครูสมุห์มนต์ชัย อตฺตสีโล

ศรีบูรณาวาส

พระมหาอำพล กตทีโป

คลองครุ

พระมหาประสาน ปสนฺนธมฺโม

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านเกาะ

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

พันธุวงษ์

พระครูโสภณสาครกิจ (เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ)

บางปลา

พระครูวุฒิสาครธรรม

ศิริมงคล

พระครูวรธรรมสาคร

เกาะ

พระครูสาครสารโสภณ

ศรีเมือง

พระครูสาครสิริวัฒน์

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลคอกกระบือ

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

โสภณาราม

พระครูสาครธรรมโสภณ (เจ้าคณะตำบลคอกกระบือ)

โพธิ์แจ้

พระครูสาครปิยธรรม

ราษำร์รังสรรค์

พระครูสาครศุภกิจ

เทพธงชัย

พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ธมฺมเตโช

พันท้ายนรสิงห์

พระธรรมธรชาญศักดิ์ อุตฺตโม

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางกระเจ้า

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ศรีวนาราม

พระครูสาครสิริคุณ (เจ้าคณะตำบลบางกระเจ้า)

ชีผ้าขาว

พระครูปลัดพิเชษฐ์ อคฺคธมฺโม

บางกระเจ้า

พระครูสาครวิริยคุณ

เจริญสุขาราม

พระครูสาครสุธรรมาภรณ์

วิสุทธาราม

พระครูสาครวิสุทธาภรณ์

 

 

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านบ่อ

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ใหญ่บ้านบ่อ

พระครูสาครวิริยาภรณ์

บางตะคอย

พระครูศรีปริยัติสาคร (เจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ)

ชัยมงคล

พระครูพิพัฒน์ชัยมงคล

บางขุด

พระครูสาครเกษมธรรม

ใต้บ้านบ่อ

พระครูสาครธรรมวัตร

น่วมกานนท์

พระครูสาครพัฒนกิจ

กระซ้าขาว

พระมหาสมบูรณ์ จนฺทวณฺโณ

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางโทรัด

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

บางพลี

พระครูกิตติสาครธรรม (เจ้าคณะตำบลบางโทรัด)

เกตุมดีศรีวราราม

พระภาวนาวิสุทธิคุณ

ประสาทสามัคคีธรรม

พระอธิการสมชาย จนฺทวํโส

บัณฑูรสิงห์

พระครูสาครบัณฑูรธรรม

บางน้ำวน

พระครูสังฆรักษ์สามารถ ผลปญฺโญ

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลนาโคก

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

นาโคก

พระครูสาครพิพัฒนโสภณ (เจ้าคณะตำบลนาโคก)

นาขวาง

พระครูสุนทรพัฒนาภรณ์

แก้วมงคล

พระครูสาครรัตนมงคล

ราษฎร์ธรรมาราม

พระครูสังฆรักษ์บุญเทียบ ปุญฺญวฑฺโฒ

กาหลง

พระมหาวิษณุ กิตฺติญาโณ

ปัจจันตาราม

พระครูสถิตสมณวงศ์

ไร่ไทรทอง

พระปลัดรงคพันธ์ ธมฺมธีโร

 

รายนามพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอกระทุ่มแบน

มี ๓ ตำบล จำนวน ๑๕ วัด

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลไม้

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

หนองพะอง

พระครูสีลาธิการี (เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน)

ศรีสำราญราษฎร์บำรุง

พระครูสุนทรสาครกิจ (เจ้าคณะตำบลท่าไม้)

นางสาว

พระครูธรรมรัต

อ้อมน้อย

พระครูสาครเขมคุณ

เกษตรพันธาราม

พระมหาชัยพร ชยเสโน

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลท่าเสา

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ท่าเสา

พระครูนิเทศก์สาครธรรม

สุวรรณรัตนาราม

พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (เจ้าคณะตำบลท่าเสา)

ดอนไก่ดี

พระสมภาพ เขมกาโม

ราษฎร์บำรุง

พระครูสาครธรรมวิธาน

คลองมะเดื่อ

พระครูสาครธีรธรรม

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลบางยาง

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

หนองนกไข่

พระครูสาครคุณาภรณ์ (เจ้าคณะตำบลบางยาง)

บางยาง

พระครูสาครธรรมโกศล

ท่ากระบือ

พระครูสิริสาครธรรม

อ่างทอง

พระมหาประเสริฐพร  โชติวโร

ท่าไม้

พระญาณวิกรม

 

 รายนามพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส

เขตการปกครองคณะสงฆ์ อำเภอบ้านแพ้ว

มี ๔ ตำบล จำนวน ๒๓ วัด

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลยกกระบัตร

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

หลักสี่ราษฎร์สโมสร

พระมงคลพัฒนาภรณ์ (เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว)

โรงเข้

พระครูจันทสุวรรณสาคร (เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร)

ยกกระบัตร

พระครูสาครธรรมโชติ (รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร)

ธรรมโชติ

ฑระครูสาครโชติธรรม

ฟุ้งประชาธรรมาราม

พระครูกัลยาณธรรมสาคร

โรงเข้วนาราม

พระครูสาครธรรมวงศ์

ธรรมจริยาภิรมย์

พระครูสาครจริยาภิรม

ศรีเพชรพัฒนา

พระอธิการพทัย สจฺจวโร ป.

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนองบัว

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

หนองบัว

พระครูสาครสิริทัต (ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ)

ดอนโฆสิตาราม

พระครูสาครวรคุณ (ที่ปรึกษา เจ้าคณะตำบล)

หนองสองห้อง

พระครูสาครสุตาภิวัฒฯ (เจ้าคณะตำบลหนองบัว)

ปทุมทองรัตนาราม

พระครูสาครปทุมาภรณ์

รางตันนิลประดิษฐ์

พรครูสาครธรรมรัตน์

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลหลักสอง

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

กระโจมทอง

พระครูสาครคุณาธาร (ที่ปรึกษา เจ้าคณะตำบลหลักสอง)

หลักสองราษฎร์บำรุง

พระครูประโชติสาครธรรม (เจ้าคณะตำบลหลักสอง)

เจ็ดริ้ว

พระครูปริยัติสาครกิจ

ใหม่ราษฎร์นุกูล

พระครูสาครคุณานุกูล

คลองตันราษฎร์บำรุง

พระมหาโสภณ ถิรสีโล

 

 

 

 

เขตการปกครองคณะสงฆ์ตำบลสวนส้ม

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

สุนทรสถิต

พระครูสาครธรรมสถิต (เจ้าคณะตำบลสวนส้ม)

สวนส้ม

พระครูสาครวิมลกิจ

วังชัยทรัพย์วิมล

พระครูสาครธรรมวิมล

ศรีสินมา

พระครูธรรมธรสิทธิพร ชิตงฺกโร

ธัญญารามราษฎร์บำรุง

พระครูปลัดสนิท ปิยธมฺโม

 

 

รายนามพระสังฆาธิการสังกัดธรรมยุตนิกาย ระดับเจ้าอาวาส

เขตการปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน ๑๐ วัด

 

ที่

วัด

นามเจ้าอาวาส

ราษฎร์ศรัทธากะยาราม

พระรามัญมุนี (เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร )

มหาชัยคล้ายนิมิต

พระครูโสภณธรรมวัฒน์ (เจ้าคณะอำเภอเมือง)

ธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์

พระครูโอภาสธรรมาภรณ์ (เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว ,  เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน)

บ้านไร่เจริญผล

พระครูรัตนธรรมโสภณ

ปากบ่อ

พระครูวิมลธรรมภานี

ป่าชัยรังสี

พระครูศรีปริยัติวิธาน

ป่าท่าทราย

พระครูประจักษ์วรญาณ

ป่ามหาไชย

พระครูสิริสุตวราภรณ์

เทพรัตนาราม

พระสมปอง ธมฺมาลโย

๑๐

อุทยาราม

พระครูประกาศธรรมคุณ

 

 

ข้อมูลพระภิกษุ สามเณร พระสมณศักดิ์ ในประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จำแนกตามนิกาย

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร

 

ที่

รายการ

จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำแนกตามนิกาย

รวม

มหานิกาย

ธรรมยุต

อนัมนิกาย

จีนนิกาย

พระภิกษุ

๓,๗๒๗

๑๓๐

-

๓,๘๖๐

สามเณร

๑๙๐

๓๑

-

-

๒๒๑

สมเด็จพระสังฆราช

-

-

-

-

-

สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ

-

-

-

-

-

ที่

รายการ

จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำแนกตามนิกาย

รวม

มหานิกาย

ธรรมยุต

อนัมนิกาย

จีนนิกาย

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

-

-

-

-

-

พระราชาคณะชั้นธรรม

-

-

-

-

-

พระราชาคณะชั้นเทพ

-

-

-

พระราชาคณะชั้นราช

-

-

-

พระราชาคณะชั้นสามัญ

-

-

๑๐

พระครูสัญญาบัตร

๙๘

๑๒

-

-

๑๑๐

รวมจำนวน

๔,๐๒๐

๑๗๔

-

๔,๑๙๗

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสมุทรสาคร (ภาค ๑๔)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles