ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดราชบุรี
1 วัด มีจำนวน       430 แห่ง
  1.10 มหานิกาย   390 แห่ง    
  1.20 ธรรมยุต   39 แห่ง    
  1.30 อนัมนิกาย    แห่ง    
  1.30 พระอารามหลวง   8  แห่ง    
      มหานิกาย 5 แห่ง    
      ธรรมยุต 3 แห่ง    
  1.40 วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       381 แห่ง
      มหานิกาย 352 แห่ง    
      ธรรมยุต 29 แห่ง    
  1.50 วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา       48 แห่ง
      มหานิกาย 38 แห่ง    
      ธรรมยุต 10 แห่ง    
  1.60 วัดร้าง       - แห่ง
      มหานิกาย - แห่ง    
      ธรรมยุต - แห่ง    
  1.70 วัดแหล่งท่องเที่ยว       10 แห่ง
  1.80 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น       21 แห่ง
  1.90 วัดพัฒนาตัวอย่าง       36 แห่ง
  1.10 อุทยานการศึกษาในวัด       13 แห่ง
  1.11 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด       38 แห่ง
      มหานิกาย 33 แห่ง    
      ธรรมยุต 5 แห่ง    
2 จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน       5441 รูป
  2.10 มหานิกาย   5126 รูป    
      พระภิกษุ 4844 รูป    
      สามเณร 282 รูป    
  2.20 ธรรมยุต   315 รูป    
      พระภิกษุ 300 รูป    
      สามเณร 15 รูป    
3 พระสังฆาธิการ ในจังหวัดราชบุรี       715 รูป
    เจ้าคณะจังหวัด 2 รูป      
    รองเจ้าคณะจังหวัด 1 รูป      
    เจ้าคณะอำเภอ 14 รูป      
    รองเจ้าคณะอำเภอ 7 รูป      
    เจ้าคณะตำบล 75 รูป      
    เจ้าอาวาส 430 รูป      
    รอง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 186 รูป      
  ๓.๑๐ พระนักเทศน์       62 รูป
      มหานิกาย 57 รูป    
      ธรรมยุต 5 รูป    
  ๓.๒๐ พระจริยานิเทศ       1 รูป
      มหานิกาย 1 รูป    
      ธรรมยุต - รูป    
  ๓.๓๐ พระบัณฑิตเผยแผ่       - รูป
      มหานิกาย - รูป    
      ธรรมยุต - รูป    
  ๓.๔๐ พระปริยัตินิเทศ       5 รูป
      มหานิกาย 4 รูป    
      ธรรมยุต 1 รูป    

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดราชบุรี (ภาค ๑๕)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles