ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดราชบุรี
1 วัด มีจำนวน ? ? ? 430 แห่ง
? 1.10 มหานิกาย ? 390 แห่ง ? ?
? 1.20 ธรรมยุต ? 39 แห่ง ? ?
? 1.30 อนัมนิกาย ? 1? ?แห่ง ? ?
? 1.30 พระอารามหลวง ? 8 ?แห่ง ? ?
? ? ? มหานิกาย 5 แห่ง ? ?
? ? ? ธรรมยุต 3 แห่ง ? ?
? 1.40 วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 381 แห่ง
? ? ? มหานิกาย 352 แห่ง ? ?
? ? ? ธรรมยุต 29 แห่ง ? ?
? 1.50 วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 48 แห่ง
? ? ? มหานิกาย 38 แห่ง ? ?
? ? ? ธรรมยุต 10 แห่ง ? ?
? 1.60 วัดร้าง ? ? ? - แห่ง
? ? ? มหานิกาย - แห่ง ? ?
? ? ? ธรรมยุต - แห่ง ? ?
? 1.70 วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ? 10 แห่ง
? 1.80 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? ? 21 แห่ง
? 1.90 วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ? 36 แห่ง
? 1.10 อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ? 13 แห่ง
? 1.11 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ? 38 แห่ง
? ? ? มหานิกาย 33 แห่ง ? ?
? ? ? ธรรมยุต 5 แห่ง ? ?
2 จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน ? ? ? 5441 รูป
? 2.10 มหานิกาย ? 5126 รูป ? ?
? ? ? พระภิกษุ 4844 รูป ? ?
? ? ? สามเณร 282 รูป ? ?
? 2.20 ธรรมยุต ? 315 รูป ? ?
? ? ? พระภิกษุ 300 รูป ? ?
? ? ? สามเณร 15 รูป ? ?
3 พระสังฆาธิการ ในจังหวัดราชบุรี ? ? ? 715 รูป
? ? เจ้าคณะจังหวัด 2 รูป ? ? ?
? ? รองเจ้าคณะจังหวัด 1 รูป ? ? ?
? ? เจ้าคณะอำเภอ 14 รูป ? ? ?
? ? รองเจ้าคณะอำเภอ 7 รูป ? ? ?
? ? เจ้าคณะตำบล 75 รูป ? ? ?
? ? เจ้าอาวาส 430 รูป ? ? ?
? ? รอง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส 186 รูป ? ? ?
? ๓.๑๐ พระนักเทศน์ ? ? ? 62 รูป
? ? ? มหานิกาย 57 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 5 รูป ? ?
? ๓.๒๐ พระจริยานิเทศ ? ? ? 1 รูป
? ? ? มหานิกาย 1 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต - รูป ? ?
? ๓.๓๐ พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? - รูป
? ? ? มหานิกาย - รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต - รูป ? ?
? ๓.๔๐ พระปริยัตินิเทศ ? ? ? 5 รูป
? ? ? มหานิกาย 4 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 1 รูป ? ?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดราชบุรี (ภาค ๑๕)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles