ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรี
               
1 วัด มีจำนวน       272 แห่ง
  1.10 มหานิกาย   247 แห่ง    
  1.20 ธรรมยุต   25 แห่ง    
  1.30 พระอารามหลวง   4 แห่ง    
    1.3.1 มหานิกาย 3 แห่ง    
    1.3.2 ธรรมยุต 1 แห่ง    
  1.40 วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       237 แห่ง
    1.4.1 มหานิกาย 217 แห่ง    
    1.4.2 ธรรมยุต 20 แห่ง    
  1.50 วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา       35 แห่ง
    1.5.1 มหานิกาย 30 แห่ง    
    1.5.2 ธรรมยุต 5 แห่ง    
  1.60 วัดร้าง       69 แห่ง
    1.6.1 มหานิกาย 69 แห่ง    
    1.6.2 ธรรมยุต 0 แห่ง    
  1.70 วัดแหล่งท่องเที่ยว       11 แห่ง
  1.80 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น       12 แห่ง
  1.90 วัดพัฒนาตัวอย่าง       13 แห่ง
  1.10 อุทยานการศึกษาในวัด       9 แห่ง
  1.11 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด       33 แห่ง
    1.11.1 มหานิกาย 28 แห่ง    
    1.11.2 ธรรมยุต 5 แห่ง    
  1.12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ          
    1.12.1 มหานิกาย - แห่ง    
    1.12.2 ธรรมยุต - แห่ง    
  1.13 สำนักศาสนศึกษาเรียนธรรม-บาลี       272 แห่ง
    1.13.1 มหานิกาย 247 แห่ง    
    1.13.2 ธรรมยุต 25 แห่ง    
2 จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน       3158 รูป
  2.1 มหานิกาย   2907 รูป    
    2.1.1 พระภิกษุ 2757 รูป    
    2.1.2 สามเณร 150 รูป    
  2.2 ธรรมยุต   251 รูป    
    2.2.1 พระภิกษุ 215 รูป    
    2.2.2 สามเณร 36 รูป    
               
3 พระสังฆาธิการในจังหวัดเพชรบุรี       339 รูป
    ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค   1 รูป    
    เจ้าคณะภาค   0 รูป    
    ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด   1 รูป    
    เจ้าคณะจังหวัด   2 รูป    
    รองเจ้าคณะจังหวัด   1 รูป    
      มหานิกาย 1 รูป    
      ธรรมยุต 0 รูป    
    เจ้าคณะอำเภอ   10 รูป    
      มหานิกาย 8 รูป    
      ธรรมยุต 2 รูป    
    รองเจ้าคณะอำเภอ   4 รูป    
    เจ้าคณะตำบล   54 รูป    
    เจ้าอาวาส   247 รูป    
    พระนักเทศน์   15 รูป    
      มหานิกาย 12 รูป    
      ธรรมยุต 3 รูป    
    พระจริยานิเทศ       1 รูป
      มหานิกาย 1 รูป    
      ธรรมยุต 0 รูป    
    พระบัณฑิตเผยแผ่       3 รูป
      มหานิกาย 3 รูป    
      ธรรมยุต 0 รูป    
    พระปริยัตนิเทศ       3 รูป
      มหานิกาย 2 รูป    
      ธรรมยุต 1 รูป    
               

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดเพชรบุรี (ภาค ๑๕)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles