ข้อมูลพื้นฐานศาสนบุคคลของจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ ข้อมูล มหานิกาย ธรรมยุต รวม หมายเหตุ
1 จำนวนวัด 103 7 110  
2 พระอารามหลวง 4 1 5  
3 วัดราษฎร์ 99 6 105  
4 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 15 - 15  
5 จำนวนพระภิกษุ – สามเณร (รูป)        
พระภิกษุ 1379 70 1449
สามเณร 47 8 55
6 ครูสอนแผนกธรรม (รูป) 21 4 25  
7 ครูสอนแผนกบาลี (รูป) 11 1 12  
8 พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป) 8 2 10  
9 พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป) 24 - 24  
10 พระจริยานิเทศ (รูป) 1 - 1  
11 พระปริยัตินิเทศ (รูป) 3 - 3  
12 พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป) 1 - 1  
13 พระวิปัสสนาจารย์ 2 - 2  
14 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 100 - 100  

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาค ๑๕)

 

 

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles