ข้อมูลพื้นฐานศาสนบุคคลของจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ ข้อมูล มหานิกาย ธรรมยุต รวม หมายเหตุ
1 จำนวนวัด 103 7 110 ?
2 พระอารามหลวง 4 1 5 ?
3 วัดราษฎร์ 99 6 105 ?
4 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด 15 - 15 ?
5 จำนวนพระภิกษุ ? สามเณร (รูป) ? ? ? ?
พระภิกษุ 1379 70 1449
สามเณร 47 8 55
6 ครูสอนแผนกธรรม (รูป) 21 4 25 ?
7 ครูสอนแผนกบาลี (รูป) 11 1 12 ?
8 พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป) 8 2 10 ?
9 พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป) 24 - 24 ?
10 พระจริยานิเทศ (รูป) 1 - 1 ?
11 พระปริยัตินิเทศ (รูป) 3 - 3 ?
12 พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป) 1 - 1 ?
13 พระวิปัสสนาจารย์ 2 - 2 ?
14 พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 100 - 100 ?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสมุทรสงคราม (ภาค ๑๕)

?

?

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles