ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
               
1 วัด มีจำนวน       246 แห่ง
  1.1 มหานิกาย   234 แห่ง    
  1.2 ธรรมยุต   12 แห่ง    
  1.3 พระอารามหลวง   4 แห่ง    
    1.3.1 มหานิกาย 3 แห่ง    
    1.3.2 ธรรมยุต 1 แห่ง    
  1.4 วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา       156 แห่ง
    1.4.1 มหานิกาย 150 แห่ง    
    1.4.2 ธรรมยุต 6 แห่ง    
  1.5 วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา       90 แห่ง
    1.5.1 มหานิกาย 84 แห่ง    
    1.5.2 ธรรมยุต 6 แห่ง    
  1.6 วัดร้าง       - แห่ง
    1.6.1 มหานิกาย - แห่ง    
    1.6.2 ธรรมยุต - แห่ง    
  1.7 วัดแหล่งท่องเที่ยว       10 แห่ง
  1.8 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น     10 แห่ง
  1.9 วัดพัฒนาตัวอย่าง       22 แห่ง
  1.1 อุทยานการศึกษาในวัด       24 แห่ง
  1.1 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด       27 แห่ง
    1.11.1 มหานิกาย 24 แห่ง    
    1.11.2 ธรรมยุต 3 แห่ง    
               
2 จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน       2195 รูป
  2.1 มหานิกาย   2060 รูป    
    2.1.1 พระภิกษุ 1575 รูป    
    2.1.2 สามเณร 485 รูป    
  2.2 ธรรมยุต   135 รูป    
    2.2.1 พระภิกษุ 85 รูป    
    2.2.2 สามเณร 50 รูป    
               
3 พระสังฆาธิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์       384 รูป
    เจ้าคณะจังหวัด   1 รูป    
    รองเจ้าคณะจังหวัด   1 รูป    
    เจ้าคณะอำเภอ   8 รูป    
    รองเจ้าคณะอำเภอ   4 รูป    
    เจ้าคณะตำบล   38 รูป    
    เจ้าอาวาส   234 รูป    
    รอง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส   150 รูป    
4              
  4.1 พระนักเทศน์       25 รูป
      มหานิกาย 20 รูป    
      ธรรมยุต 5 รูป    
  4.2 พระจริยานิเทศ       1 รูป
      มหานิกาย 1 รูป    
      ธรรมยุต - รูป    
  4.3 พระบัณฑิตเผยแผ่       1 รูป
      มหานิกาย 1 รูป    
      ธรรมยุต - รูป    
  4.4 พระปริยัตินิเทศ       10 รูป
      มหานิกาย 8 รูป    
      ธรรมยุต 2 รูป    


 
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
 

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาค ๑๕) 

 

 

 

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles