?

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
? ? ? ? ? ? ? ?
1 วัด มีจำนวน ? ? ? 246 แห่ง
? 1.1 มหานิกาย ? 234 แห่ง ? ?
? 1.2 ธรรมยุต ? 12 แห่ง ? ?
? 1.3 พระอารามหลวง ? 4 แห่ง ? ?
? ? 1.3.1 มหานิกาย 3 แห่ง ? ?
? ? 1.3.2 ธรรมยุต 1 แห่ง ? ?
? 1.4 วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 156 แห่ง
? ? 1.4.1 มหานิกาย 150 แห่ง ? ?
? ? 1.4.2 ธรรมยุต 6 แห่ง ? ?
? 1.5 วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา ? ? ? 90 แห่ง
? ? 1.5.1 มหานิกาย 84 แห่ง ? ?
? ? 1.5.2 ธรรมยุต 6 แห่ง ? ?
? 1.6 วัดร้าง ? ? ? - แห่ง
? ? 1.6.1 มหานิกาย - แห่ง ? ?
? ? 1.6.2 ธรรมยุต - แห่ง ? ?
? 1.7 วัดแหล่งท่องเที่ยว ? ? ? 10 แห่ง
? 1.8 วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ? ? 10 แห่ง
? 1.9 วัดพัฒนาตัวอย่าง ? ? ? 22 แห่ง
? 1.1 อุทยานการศึกษาในวัด ? ? ? 24 แห่ง
? 1.1 สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ? ? ? 27 แห่ง
? ? 1.11.1 มหานิกาย 24 แห่ง ? ?
? ? 1.11.2 ธรรมยุต 3 แห่ง ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
2 จำนวนพระภิกษุสามเณร มีจำนวน ? ? ? 2195 รูป
? 2.1 มหานิกาย ? 2060 รูป ? ?
? ? 2.1.1 พระภิกษุ 1575 รูป ? ?
? ? 2.1.2 สามเณร 485 รูป ? ?
? 2.2 ธรรมยุต ? 135 รูป ? ?
? ? 2.2.1 พระภิกษุ 85 รูป ? ?
? ? 2.2.2 สามเณร 50 รูป ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
3 พระสังฆาธิการ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ? ? ? 384 รูป
? ? เจ้าคณะจังหวัด ? 1 รูป ? ?
? ? รองเจ้าคณะจังหวัด ? 1 รูป ? ?
? ? เจ้าคณะอำเภอ ? 8 รูป ? ?
? ? รองเจ้าคณะอำเภอ ? 4 รูป ? ?
? ? เจ้าคณะตำบล ? 38 รูป ? ?
? ? เจ้าอาวาส ? 234 รูป ? ?
? ? รอง/ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ? 150 รูป ? ?
4 ? ? ? ? ? ? ?
? 4.1 พระนักเทศน์ ? ? ? 25 รูป
? ? ? มหานิกาย 20 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 5 รูป ? ?
? 4.2 พระจริยานิเทศ ? ? ? 1 รูป
? ? ? มหานิกาย 1 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต - รูป ? ?
? 4.3 พระบัณฑิตเผยแผ่ ? ? ? 1 รูป
? ? ? มหานิกาย 1 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต - รูป ? ?
? 4.4 พระปริยัตินิเทศ ? ? ? 10 รูป
? ? ? มหานิกาย 8 รูป ? ?
? ? ? ธรรมยุต 2 รูป ? ?


?
คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์
?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ภาค ๑๕)?

?

?

?

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles