ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

 - วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

 - วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๕๔๑

๔๓๕

๑๐๖

๘๒

๕๗

๒๕

๖๒๓

๔๙๒

๑๓๑

 

พระอารามหลวง

 

วัดร้าง

๓๒๘

๓๒๘

 

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

 

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

 - พระภิกษุ

 - สามเณร

 

๒,๗๘๒

๖๔๓

 

๕๒๕

๑๓๕

 

๓,๓๐๗

๗๗๘

 

ครูแผนกธรรม (รูป)

๔๗

๑๐

๕๗

 

ครูแผนกบาลี (รูป)

๑๑

 

พระจริยานิเทศ (รูป)

 

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

๑๖

๑๗

 

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

๓๙

๔๗

 

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๔๑

-

๔๑

 

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

 

๑๔

พระวิปัสสนาจารย์ (รูป)

๑๐

 

 

 

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

 

การติดตามแผนปฏิรูปสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาค ๑๖)

 

 

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

 

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

        มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

ศาสนพิธีกฐินRead more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

        รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

 

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

วิธีสวดมนต์Read more...
Other Articles