ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

?

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

?- วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

?- วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๕๔๑

๔๓๕

๑๐๖

๘๒

๕๗

๒๕

๖๒๓

๔๙๒

๑๓๑

?

พระอารามหลวง

?

วัดร้าง

๓๒๘

๓๒๘

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

?

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

?

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

?- พระภิกษุ

?- สามเณร

?

๒,๗๘๒

๖๔๓

?

๕๒๕

๑๓๕

?

๓,๓๐๗

๗๗๘

?

ครูแผนกธรรม (รูป)

๔๗

๑๐

๕๗

?

ครูแผนกบาลี (รูป)

๑๑

?

พระจริยานิเทศ (รูป)

?

๑๐

พระปริยัตินิเทศ (รูป)

๑๖

๑๗

?

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

๓๙

๔๗

?

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๔๑

-

๔๑

?

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

?

๑๔

พระวิปัสสนาจารย์ (รูป)

๑๐

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

การติดตามแผนปฏิรูปสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ภาค ๑๖)

?

?

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles