ข้อมูลพื้นฐานศาสนบุคคลของจังหวัดชุมพร

ที่

คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ

จำนวน/รูป

ฝ่ายการปกครอง

ฝ่ายศาสนศึกษา

ฝ่ายเผยแผ่

ฝ่ายสาธารณูปการ

ฝ่ายศึกษาสงเคราะห์

ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์

?

ที่

ข้อมูลบุคลากร

มหานิกาย

หมายเหตุ

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

?- พระภิกษุ

?- สามเณร

๒,๓๐๕

๒,๐๗๖

๒๒๙

?

พระสังฆาธิการในจังหวัดชุมพร

- ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

- เจ้าคณะจังหวัด

- รองเจ้าคณะจังหวัด

- เจ้าคณะอำเภอ/ผู้รักษาการแทนเจ้า คณะ อำเภอ

- รองเจ้าคณะอำเภอ

- เจ้าคณะตำบล

- รองเจ้าคณะตำบล

- เจ้าอาวาส/ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

- เจ้าอาวาสพระอารามหลวง

- ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง

๑๙๔

๓๗

๑๔๗

๑๑

?

ครูแผนกธรรม (รูป)

๓๔

?

ครูแผนกบาลี (รูป)

?

พระจริยานิเทศ(รูป)

?

พระปริยัตินิเทศก์ (รูป)

?

พระวินยาธิการ (รูป)

๓๘

?

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร (รูป)

?

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ (รูป)

๓๕

?

๑๐

พระบัณฑิตเผยแผ่ (รูป)

?

๑๑

พระวิปัสสนาจารย์ (รูป)

๑๒

?

๑๒

เลขานุการ ทุกตำแหน่ง (รูป)

๔๙

?

๑๓

เจ้าสำนักเรียน (รูป)

?

๑๔

เจ้าสำนักศาสนศึกษา (รูป)

๕๒

?

๑๕

อาจารย์ใหญ่ (รูป)

๕๒

?

๑๖

ครูสอนธรรมศึกษา (รูป)

๖๙

?

๑๗

ครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน (รูป)

๕๖

?

๑๘

ครูสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (รูป)

๔๔

?

๑๙

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษา

๕๒

?

๒๐

ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติธรรม

?

๒๑

พระวิปัสสนาจารย์ (รูป)

๕๑

?

๒๒

พระนักเทศน์ (รูป)

๖๓

?

๒๓

พระประชาสัมพันธ์ (รูป)

?

๒๔

ศาสนพิธีกร

๑๒๐

?

?

?

?

ที่

?

คณะสงฆ์อำเภอ

?

นามเจ้าคณะอำเภอ

จำนวนประชากร

?

รวม

ภิกษุ

สามเณร

ศิษย์

ชี

เมืองชุมพร

พระครูบัณฑิตธรรมธาดา

๔๘๗

๒๙

๕๒๔

หลังสวน

พระครูโสรัจวรปัญญา

๓๓๑

๑๐๘

๓๙

๑๖

๔๙๔

สวี

พระครูสิริสุธรรมคุณ รก.

๒๔๑

๑๔

๒๖๓

ท่าแซะ

พระมหาปรีชา? จกฺกวโร

๔๓๑

๒๓

๔๓

๖๘

๕๖๕

ปะทิว

พระครูศรีธรรมโชติ

๒๙๘

๓๕

๑๒

๔๐

๓๕๕

ละแม

พระครูสุวรรณอินทโชติ

๑๔๒

๑๐

๑๖๙

ทุ่งตะโก

พระมหาจันทร์ ฐิตวํโส? รก.

๗๒

๘๓

พะโต๊ะ

พระครูสุพัฒนโกศล

๗๔

๘๘

?

รวมทั้งสิ้น

,๐๗๖

๒๒๙

๑๑๘

๑๔๘

,๕๗๑

?

จำนวน วัด/สำนักสงฆ์/ที่พักสงฆ์ รวม ๘ อำเภอ จังหวัดชุมพร

ที่

อำเภอคณะสงฆ์

ตำบลคณะสงฆ์

วัด

สำนักสงฆ์

ที่พักสงฆ์

อำเภอเมืองชุมพร

๑๑

๓๗

๑๐

๒๑

อำเภอหลังสวน

๓๑

อำเภอสวี

๒๐

๑๙

อำเภอท่าแซะ

๒๑

๔๗

อำเภอปะทิว

๑๖

๑๒

๑๒

อำเภอละแม

๑๑

อำเภอทุ่งตะโก

อำเภอพะโต๊ะ

รวมทั้งสิ้น

๓๗

๑๔๗

๕๔

๑๒๔

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดชุมพร (ภาค ๑๖)

?

?

?

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles