ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ที่

ข้อมูลวัด

มหานิกาย

หมายเหตุ

๑.

จำนวนวัด??????????????????????????????????????????????????????? - วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา?????????????????????????????????????????? - วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา??????????????????????????????????? - ที่พักสงฆ์

๓๔๘????????????????? ๒๘๕?????????????????? ๖๓???????????????? ๑๗๑

?

๒.

พระอารามหลวง

?

๓.

วัดร้าง

๑๑๘

?

๔.

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๑

?

๕.

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

?

๖.

วัดแหล่งท่องเที่ยว

๓๒

?

๗.

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

?

๘.

วัดพัฒนาตัวอย่าง

๒๖

?

๙.

อุทยานการศึกษาในวัด

?

๑๐.

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

๑๑

?

๑๑.

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

?

๑๒.

สำนักเรียนธรรม-บาลี??????????????????????????????????? ??????????- เรียนธรรม???????????????????????????????????????????????????? - เรียนบาลี

๑๐๑??????????????? ๙๕????????????????????? ๖

?

๑๓.

สวนสมุนไพรในวัด

?

?

หมายเหตุ : ข้อมูล : สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ ???????????????????????????????????????????????????? ????????? ????

: สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี

????????? ?? ?: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

??? ??????????ณ วันที่ ๒๐? สิงหาคม ๒๕๖๐

?

?

?

?

?

?

?

ที่

ข้อมูลบุคลากร

มหานิกาย

หมายเหตุ

๑๔.

จำนวนพระภิกษุ-สามเณร???????????????????????????????????????????????? - พระภิกษุ????????????????????????????????????????????? ?????????????????- สามเณร

,๔๘๔????????????? ๓,๑๗๕??????????? ??๓๐๙

?

๑๕.

พระสังฆาธิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี????????????????????????????????????????????? - เจ้าคณะภาค???????????????????????????????????????????????????????????????????? - เจ้าคณะจังหวัด???? ???????????????????????????????????????????????????????- เจ้าคณะอำเภอ/รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอ????????????????????????????????????????????????????????????????? - เจ้าคณะตำบล????????????????????????????????????????????????????????????? - เจ้าอาวาส /รักษาการเจ้าอาวาส

๓๒๙?????????????? ๑???????????????????? ๑???????????????????????? ๑๗??????????????????? ๕๒???????????????????????? ๓๒๙

?

๑๖.

ครูแผนกธรรม

๔๒

?

๑๗.

ครูแผนกบาลี

?

๑๘.

พระจริยานิเทศ

?

๑๙.

พระปริยัตินิเทศ

?

๒๐.

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร

๒๓

?

๒๑.

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ

๖๔

?

๒๒.

พระบัณฑิตเผยแผ่

?

๒๓.

พระวิปัสสนาจารย์

๔๗

?

๒๔.

พระนักเทศน์

๑๒๗

?

๒๕.

พระวินยาธิการ

๗๕

?

?

หมายเหตุ : ข้อมูล : สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????? ????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?: สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี??????

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ณ วันที่ ๒๐? สิงหาคม ๒๕๖๐

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาค ๑๖)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles