ตารางที่ ๘? ข้อมูลวัด ที่พักสงฆ์ วัดร้าง พระภิกษุ สามเณร

ที่

อำเภอ

วัด

ที่พักสงฆ์

พระภิกษุ

สามเณร

วัดร้าง

เมืองภูเก็ต

๑๖

๓๗๙

๙๐

๑๔

-

ถลาง

๑๒

๑๖๘

-

กะทู้

-

๑๔๔

๑๑

-

-

รวม

๓๔

๑๒

๖๙๑

๑๐๙

๒๓

?

ตารางที่๙? การปกครองคณะสงฆ์

ที่

จังหวัด/อำเภอ

จำนวนตำบล

นามเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

สังกัด

ตำแหน่ง

วัด

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

?

?

พระราชสิริมุนี

ท่าเรือ

ศรีสุนทร

ถลาง

จจ.

?

?

?

?

พระประสาธน์สารโสภณ

ควนกะไหล

กะไหล

ตะกั่วทุ่ง

จจ.ธ.

เมืองภูเก็ต

พระครูเมตตาภิรม

มงคลนิมิตร

ตลาดใหญ่

เมืองภูเก็ต

จอ.

ถลาง

พระครูพรหมประภัสสร

เทพวนาราม

ศรีสุนทร

ถลาง

จอ.

กะทู้

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม

สิริสีลสุภาราม

ฉลอง

เมืองภูเก็ต

จอ.

รวม

?

?

?

?

?

?

ตารางที่ ๑๐ เจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์รายอำเภอ

อำเภอ

ชื่อ ? ฉายา

วัด

ตำแหน่ง

เมืองภูเก็ต

พระครูเมตตาภิรม

วัดมงคลนิมิตร

จอ.เมืองภูเก็ต

พระมหาสุรินทร์ ติสฺสเทโว

บ้านเกาะสิเหร่

จต.ตลาดใหญ่

พระครูนิมิตรมังคลาทร

มงคลนิมิตร

จต.ตลาดเหนือ

พระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์

กิตติสังฆาราม

จต.ฉลอง

?

ถลาง

พระครูพรหมประภัสสร

เทพวนาราม

จอ.ถลาง

พระครูสุวรรณพุทธาภิบาล

พระทอง

จต.เทพกระษัตรี

พระครูการุญกิจจานุยุต

เชิงทะเล

จต.ศรีสุนทร

?

กะทู้

พระมหาทวีศักดิ์ นนฺทธมฺโม

สิริสีลสุภาราม

จอ.กะทู้

พระครูอาทรสุวรรณกิจ

สุวรรณคีรีวงก์

จต.กะทู้

?

ธรรมยุต

พระครูไพศาลสมณคุณ

วัดป่าปลายคลอง

จอ.จ.ภูเก็ต-จ.กระบี่-จ.ระนอง

?

พระครูจารุธรรมวินิจ

อร่ามรัตนาราม

จต.ตลาดใหญ่เขต ๑

ที่มา: สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

?

ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

?

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

? -วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

? -วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๓๔

๓๑

-

-

๔๐

?

?

?

พระอารามหลวง

-

?

วัดร้าง

-

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

-

?

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

-

-

-

?

โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

-

?

จำนวนพระภิกษุสามเณร(รูป)

?? -พระภิกษุ

?? -สามเณร

?

๖๙๑

๒๓

?

๒๓

?

๗๑๔

๒๖

?

?

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

ครูแผนกธรรม(รูป)

๒๙

-

๒๙

?

ครูแผนกบาลี(รูป)

๑๕

-

๑๕

?

๑๐

พระจริยานิเทศก์(รูป)

-

?

๑๑

พระธรรมทูตฝ่ายบริหาร(รูป)

-

?

๑๒

พระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ(รูป)

๒๐

-

๒๐

?

๑๓

พระบัณฑิตเผยแผ่(รูป)

-

?

๑๔

พระวิปัสสนาจารย์(รูป)

?

?

?

?

๑๕

พระวินยาธิการ

๑๘

-

๑๘

?

๑๖

พระปริยัตินิเทศก์

-

?

๑๗

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต)

-

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดภูเก็ต (ภาค ๑๗)

?

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles