ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา

?

ลำดับที่

ข้อมูล

มหานิกาย

ธรรมยุต

รวม

หมายเหตุ

จำนวนวัด

๗๕

๑๒

๘๗

?

? ???- วัดที่ได้รับวิสุงคามสีมา

๖๗

๗๔

?

???? - วัดที่ไม่ได้รับวิสุงคามสีมา

๑๓

?

พระอารามหลวง

?

วัดร้าง

๔๕

๔๕

?

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

?

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ

?

สำนักศาสนศึกษาเรียนธรรม-บาลี

๑๐

?

จำนวนพระภิกษุ สามเณร (รูป)

๘๐๘

๕๗

๘๖๕

?

???? - พระภิกษุ

๗๗๖

๕๐

๘๒๖

?

???? - สามเณร

๓๒

๗???

๓๙

?

จำนวนพระสังฆาธิการในจังหวัดพังงา

๑๒๒

๒๑

๑๔๓

?

???? - ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค

?

????? - รองเจ้าคณะภาค

?

????? - ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

?

???? ?- เจ้าคณะจังหวัด

?

????? - รองเจ้าคณะจังหวัด

?

????? - เจ้าคณะอำเภอ

?

????? - รองเจ้าคณะอำเภอ

?

????? - เจ้าคณะตำบล

๑๒

๑๔

?

????? - เจ้าอาวาส

๗๕

๑๒

๘๗

?

????? - พระนักเทศน์

?

????? - พระจริยานิเทศ

?

????? - พระบัณฑิตเผยแผ่

?

????? - พระปริยัตินิเทศ

?

วัดแหล่งท่องเที่ยว

?

๑๐

วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

?

๑๑

วัดพัฒนาตัวอย่าง

?

๑๒

อุทยานการศึกษาในวัด

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดพังงา (ภาค ๑๗)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles