ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง

?????????

??? ๒.๑? ข้อมูลการปกครอง/การคณะสงฆ์

????????? ? การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและคณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้????????? ??

?????????????????? ๒.๑.๑ คณะสงฆ์มหานิกาย? สังกัดคณะสงฆ์ภาค? ๑๗? ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ และระนอง จังหวัดระนองแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๔ อำเภอ ๖ ตำบล จำนวน ๓๘ วัด? ดังตารางที่ ๒

?

ตารางที่ ๒ การแบ่งการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง

เขตการปกครองสงฆ์อำเภอเมืองระนอง

(จำนวน ๑๔ วัด)

เขตปกครองสงฆ์อำเภอกระบุรี

(จำนวน ๑๐ วัด)

เขตปกครองสงฆ์อำเภอกะเปอร์ (จำนวน ๗ วัด)

เขตปกครองสงฆ์อำเภอละอุ่น(จำนวน ๘ วัด)

ตำบลเขานิเวศน์

ตำบลหงาว

ตำบลน้ำจืด

ตำบล จ.ป.ร.

ตำบลกะเปอร์

ตำบลละอุ่น

๑.วัดสุวรรณคีรีวิหาร

๒.วัดอุปนันทาราม

๓.วัดตโปทาราม

๔.วัดหาดส้มแป้น

๕.วัดปากน้ำประชารังสฤษฎดิ์

๖.วัดวารีบรรพต

๗.วัดทรายแดงวนาราม

๑.วัดนกงาง

๒.วัดบ้านหงาว

๓.วัดป่าชัยมงคล

๔.วัดอัมพวันม่วงกลวง

๕.วัดราชกรูดล่าง

๖.วัดเกาะพยาม

๗.วัดใหม่ราชกรูด

๑.วัดจันทาราม

๒.วัดมัชฌิมเขต

๓.วัดทับหลี

๔.วัดตรอกปรือ

๕.วัดลำเลียง

๑.วัดสุวรรณคีรี

๒.วัดนิคมปากจั่น

๓.วัดเวฬุวัน

๔.วัดคลองจั่น

๕.วัดน้ำขาว

๑.ปทุมธาราราม

๒.วัดคงคารี

๓.วัดชนาราม

๔.วัดธรรมาวุธาราม

๕.วัดสถิตย์ธรรมาราม

๖.วัดควนไทรงาม

๗.วัดวังทอง

๑.วัดโพธิ์ทอง

๒.วัดประทุมสาคร

๓.วัดโพธาราม

๔.วัดปุญญาราม

๕.วัดบางขุนแพ่ง

๖.วัดเวฬุวนาราม

๗.วัดช่องลม

๘.วัดระวิมงคลธรรม

?? ?????? ???

????????? ๒.๑.๒ คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย? สังกัดคณะสงฆ์ภาค? ๑๖-๑๗-๑๘? เขตปกครองสงฆ์อำเภอจังหวัดภูเก็ต-กระบี่-ระนอง(ธ) ประกอบด้วย ๔ วัด ดังนี้ ๑.วัดป่าเกาะช้าง(ธ) ๒.วัดป่าปลายคลอง(ธ)

๓.วัดป่าสะเดา(ธ)? ๔.วัดป่าตะเคียนงาม(ธ)?

?

??? ๒.๒? ข้อมูลสารสนเทศทางพระพุทธศาสนา

????????? ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านศาสนาของจังหวัด ประกอบด้วย ข้อมูลวัด ที่พักสงฆ์ พระภิกษุสงฆ์-สามเณร สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พระธรรมทูต พระวินยาธิการ พระปริยัตินิเทศก์? พระจริยานิเทศก์ พระบัณฑิตนักเผยแผ่ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ข้อมูลเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ข้อมูลทำเนียบ???? ??เจ้าอาวาสวัด ดังปรากฏในตารางที่ ๒ ? ๙

?

???????? ๒.๒.๑? ข้อมูลวัด

????????????? ? จังหวัดระนอง มีวัด จำนวน ๔๓ วัด แบ่งออกเป็น มหานิกาย ๓๙ วัด ธรรมยุตนิกาย ๔ วัดตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระนอง? จำนวน ๑๕ วัด? อำเภอกระบุรี? จำนวน ๑๑ วัด? อำเภอกะเปอร์?

จำนวน ๗ วัด ?อำเภอละอุ่น จำนวน ๘ วัด และอำเภอสุขสำราญ ๒ วัด? ดังตารางที่ ๓

?

?

ตารางที่ ๓? วัดในจังหวัดระนอง

?

ที่

?

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

วันตั้งวัด

วันรับวิสุงฯ

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ปทุมธาราราม

๓๔

กะเปอร์

กะเปอร์

๒๓๑๑

๐๔/๐๖/๔๓

คงคารี

๑๐

เชี่ยวเหลียง

กะเปอร์

๒๓๖๘

๑๘/๐๒/๒๔

สุวรรณคีรี

๓๑

ปากจั่น

กระบุรี

๒๔๐๘

๑๒/๐๒/๔๕

ชนาราม

-

บ้านนา

กะเปอร์

๒๔๑๔

?-

โพธิ์ทอง

๒๗

บางพระใต้

ละอุ่น

๒๔๑๕

๐๓/๑๐/๔๓

ประทุมสาคร

๑๐

ละอุ่นเหนือ

ละอุ่น

๒๔๒๐

?-

มัชฌิมเขต

๔๘

มะมุ

กระบุรี

๒๔๓๐

๓๑/๐๘/๘๖

สุวรรณคีรีวิหาร

-

เขานิเวศน์

เมือง

๒๔๓๓

๒๒/๑๐/๓๗

จันทาราม

๑๐

น้ำจืด

กระบุรี

๒๔๓๓

๑๖/๐๗/๕๑

๑๐

อุปนันทาราม

๑๔๔

-

เขานิเวศน์

เมือง

๒๔๓๖

๒๕/๐๘/๒๔๖๒

๑๑

นกงาง

๑๗

ราชกรูด

เมือง

๒๔๔๐

๑๘/๐๑/๓๑

๑๒

โพธาราม

ละอุ่นใต้

ละอุ่น

๒๔๔๖

๑๖/๐๙/๐๑

๑๓

หาดส้มแป้น

๑๒๘

หาดส้มแป้น

เมือง

๒๔๗๓

?-

๑๔

ตโปทาราม

๑๗/๑

หาดส้มแป้น

เมือง

๑๙/๐๙/๐๕

๐๓/๐๙/๒๕

๑๕

ปากน้ำประชารังสฤษดิ์

๕๒

ปากน้ำ

เมือง

๑๐/๐๙/๑๓

๑๐/๐๗/๑๕

๑๖

ธรรมมาวุธาราม

๓๓

กะเปอร์

กะเปอร์

๒๓/๐๔/๑๔

๑๐/๐๗/๑๕

๑๗

วารีบรรพต

๔/๑๐

บางนอน

เมือง

๑๐/๐๔/๑๕

๑๖/๐๑/๑๘

๑๘

ปุญญาราม

-

บางแก้ว

ละอุ่น

๒๒/๐๘/๑๖

๐๙/๑๐/๑๘

๑๙

บางขุนแพ่ง

๔๙

บางพระเหนือ

ละอุ่น

๒๑/๐๒/๒๓

๒๙/๐๘/๒๖

๒๐

ตรอกปรือ

๑๓

น้ำจืดน้อย

กระบุรี

๒๐/๐๓/๒๓

๒๒/๑๑/๓๑

๒๑

ทับหลี

๔๙

มะมุ

กระบุรี

๒๑/๐๙/๒๔

๐๓/๐๙/๒๕

๒๒

บ้านหงาว

๔๖

หงาว

เมือง

๓๐/๐๑/๓๐

๐๗/๐๕/๕๗

๒๓

นิคมปากจั่น

๒๑/๕๔

จ.ป.ร.

กระบุรี

๒๓/๐๖/๓๒

๐๙/๐๑/๔๗

๒๔

ควนไทรงาม

๑๕/๑

นาคา

สุขสำราญ

๐๘/๐๘/๓๘

๑๒/๐๒/๔๕

๒๕

ป่าตะเคียนงาม (ธ)

๑๖๗

บางหิน

กะเปอร์

๒๐/๐๙/๔๓

๑๑/๐๔/๔๘

๒๖

สถิตย์ธรรมาราม

๔๐/๑

กำพวน

สุขสำราญ

๒๗/๐๔/๔๕

๐๗/๑๑/๕๔

๒๗

ป่าชัยมงคล

-

บางริ้น

เมือง

๒๓/๐๙/๔๕

?-

๒๘

ลำเลียง

๓๐

ลำเลียง

กระบุรี

๒๓/๐๙/๔๕

?-

?

ที่

?

ชื่อวัด

ที่ตั้ง

วันตั้งวัด

วันรับวิสุงฯ

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

๒๙

อำพวันม่วงกลวง

-

ราชกรูด

เมือง

๒๙/๐๗/๔๗

?-

๓๐

เวฬุวัน

-

จ.ป.ร.

กระบุรี

๒๓/๑๒/๔๗

?-

๓๑

ราชกรูดล่าง

๒๐

ราชกรูด

เมือง

๒๔/๐๕/๔๘

?-

๓๒

เกาะพยาม

-

เกาะพยาม

เมือง

๓๐/๐๕/๔๘

?-

๓๓

ใหม่ราชกรูด

-

ราชกรูด

เมือง

๓๐/๑๒/๔๘

๐๒/๐๗/๕๑

๓๔

ป่าสะเดา (ธ)

-

บ้านนา

กะเปอร์

๓๐/๑๒/๔๘

?-

๓๕

ป่าเกาะช้าง (ธ)

-

เกาะพยาม

เมือง

๒๔/๐๔/๕๐

๐๕/๐๑/๕๒

๓๖

เวฬุวัน

ในวงเหนือ

ละอุ่น

๐๕/๐๖/๕๐

?-

๓๗

น้ำขาว

?

จ.ป.ร.

กระบุรี

๓๑/๐๕/๕๓

?-

๓๘

ทรายแดงวนาราม

?

ทรายแดง

เมือง

๓๑/๐๕/๕๓

?-

๓๙

ช่องลม

?

บางแก้ว

ละอุ่น

๐๑/๐๗/๕๓

?-

๔๐

คลองจั่น

-

จ.ป.ร.

กระบุรี

๑๐/๐๓/๕๔

?-

๔๑

ป่าปลายคลอง (ธ)

-

น้ำจืด

กระบุรี

๒๒/๐๘/๕๗

?-

๔๒

วังทอง

-

บ้านนา

กะเปอร์

๒๓/๑๒/๕๗

?

๔๓

ระวิมงคลธรรม

-

บางพระเหนือ

ละอุ่น

๒๗/๑๐/๕๙

?

??????????? ๒.๒.๒ ข้อมูลที่พักสงฆ์

????? จังหวัดระนอง มีที่พักสงฆ์ จำนวน ๕๐ แห่ง? แบ่งออกเป็น มหานิกาย? ๔๑ แห่ง? ธรรมยุตนิกาย ๙ แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระนอง จำนวน ๑๗ แห่ง อำเภอกระบุรี จำนวน ๑๘ แห่ง อำเภอกะเปอร์? จำนวน? ๑๐ แห่งอำเภอละอุ่น จำนวน ๓ แห่ง และอำเภอสุขสำราญ ๒ ?ดังตารางที่ ๔

ตารางที่ ๔ รายชื่อที่พักสงฆ์จังหวัดระนอง

ที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ช่องเขาเทพประสิทธิ์

-

ทรายแดง

เมือง

มงคลนิมิตร (สวนส้ม)

๓๓/๒

ทรายแดง

เมือง

หินดาด

-

?

ทรายแดง

เมือง

เขาระฆังทอง (นายัง)

-

บางนอน

เมือง

เสียงธรรม (ธ)

๑๒/๖๕

บางนอน

เมือง

มัชฌิมเจริญธรรม (ป่าช้า)

บางริ้น

เมือง

สวนธรรมกิจ (ธ)

๒๐๔/๓๗

บางริ้น

เมือง

ที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

ระนองถาวรวนาราม (ธ)

-

บางริ้น

เมือง

บางริ้น

-

บางริ้น

เมือง

๑๐

สะพานปลา (พรหมอรุณ)

๗๔/๑๗๗

บางริ้น

เมือง

๑๑

หินช้าง

-

ปากน้ำ

เมือง

๑๒

เขานางหงส์

๗๒

ปากน้ำ

เมือง

๑๓

บกต้อ

๘๒

ราชกรูด

เมือง

๑๔

พุทธสาวก (เขากอ)

-

ราชกรูด

เมือง

๑๕

กุสะวนาราม

-

?

หาดส้มแป้น

เมือง

๑๖

วิหารธรรม

?

บางนอน

เมือง

๑๗

สระวัวทอง (ซากวัว)

-

จ.ป.ร.

กระบุรี

๑๘

รังแตน

-

จ.ป.ร.

กระบุรี

๑๙

คลองน้อยธรรมนิมิต (ธ)

-

จ.ป.ร.

กระบุรี

๒๐

ในกรัง

-

จ.ป.ร.

กระบุรี

๒๑

จปร.หน้าด่านนิคม

-

?

จ.ป.ร.

กระบุรี

๒๒

หาดจิก

-

ปากจั่น

กระบุรี

๒๓

เกษะโกมล (ห้วยหลุง)

-

ปากจั่น

กระบุรี

๒๔

ห้วยท่อม

-

ลำเลียง

กระบุรี

๒๕

สุวรรณรัตนาราม(บางบอน)

-

ลำเลียง

กระบุรี

๒๖

สองแพรก

-

ลำเลียง

กระบุรี

๒๗

แพรกซ้าย

๔๒๕

ลำเลียง

กระบุรี

๒๘

บางใหม่พัฒนา (ป่าเขาเทวดา)

-

ลำเลียง

กระบุรี

๒๙

ทับจาก

-

ลำเลียง

กระบุรี

๓๐

ทับโก

๔๐๒

ลำเลียง

กระบุรี

๓๑

ป่าบางพรวด (ธ)

๓๐๐

ลำเลียง

กระบุรี

๓๒

ป่าน้ำทุ่นธรรมิการาม (ธ)

๑๐

ลำเลียง

กระบุรี

๓๓

ป่าห้วยไทรงาม (ธ)

๑๐

ลำเลียง

กระบุรี

๓๔

ห้วยเนียง

-

?

ลำเลียง

กระบุรี

๓๕

ป่าทุ่งโรง (ธ)

กะเปอร์

กะเปอร์

๓๖

บ้านหินขาว

-

กะเปอร์

กะเปอร์

๓๗

วิชัยคงคารี (คอกช้าง)

๑๐/๑๓๗

๑๐

กะเปอร์

กะเปอร์

ที่

ชื่อ

ที่ตั้ง

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

๓๘

เวฬุวัน

-

เชี่ยวเหลียง

กะเปอร์

๓๙

บ้านชนนิมิต (ชลธารวารี)

-

เชี่ยวเหลียง

กะเปอร์

๔๐

ชาคลี

-

บางหิน

กะเปอร์

๔๑

ชาคลีเหนือคลอง

-

บางหิน

กะเปอร์

๔๒

วังกุ่มเจริญธรรม

-

บางหิน

กะเปอร์

๔๓

บ้านทองหลางล่าง

-

บ้านนา

กะเปอร์

๔๔

ทรัพย์สมบูรณ์

-

บ้านนา

กะเปอร์

๔๕

ถ้ำประกายเพชร

-

?

ในวงเหนือ

ละอุ่น

๔๖

บางแก้วน้อย (ธ)

-

บางแก้ว

ละอุ่น

๔๗

สุญญตาราม (ธุดงคสถาน)

-

บางแก้ว

ละอุ่น

๔๘

ระวิวนาราม

-

บางพระเหนือ

ละอุ่น

๔๙

บ้านไร่ใน

-

นาคา

สุขสำราญ

๕๐

ร่วมพัฒนา

๑๐/๖

นาคา

สุขสำราญ

?

????????????? ๒.๒.๓? ข้อมูลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร

???????????? ??จำนวนพระภิกษุสงฆ์ จำนวนรวมทั้งสิ้น ๖๔๔ รูป มหานิกาย ๕๘๖? รูป ธรรมยุตินิกาย ๕๘ รูป จำนวนสามเณร จำนวนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๗? รูป มหานิกาย ๗๒? รูป ธรรมยุตินิกาย? ๕ รูป

?

???????? ตารางที่ ๕ จำนวนพระภิกษุสงฆ์/สามเณร ในจังหวัดระนอง

?

ที่

?

อำเภอ

จำนวนพระภิกษุสงฆ์(รูป)

จำนวนสามเณร (รูป)

มหานิกาย

ธรรมยุตินิกาย

มหานิกาย

ธรรมยุตินิกาย

เมืองระนอง

๒๕๑

๑๙

๖๑

-

กระบุรี

๑๓๕

๒๑

ละอุ่น

๖๔

-

กะเปอร์

๑๐๙

๑๕

สุขสำราญ

๒๗

-

-

-

รวม

๕๘๖

๕๘

๗๒

????????

๒.๒.๔ สำนักงานปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระนอง

??????????? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระนอง จำนวน ๑๐ แห่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระนอง

จำนวน ๔ แห่ง? อำเภอกระบุรี จำนวน ๓ แห่ง อำเภอกะเปอร์ จำนวน ๒ แห่ง อำเภอละอุ่น จำนวน ๑ แห่ง

?

????? ตารางที่ ๖? สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดระนอง

ที่

นาม / ราชทินนาม

สธจ.

แห่งที่

วัด

ตำบล

อำเภอ

โทรศัพท์

พระเทพสิทธิมงคล

ตโปทาราม

หาดส้มแป้น

เมืองระนอง

๐๘๑-๘๙๕๒๘๘๕

พระครูภาวนาชัยมงคล

ป่าชัยมงคล

บางริ้น

เมืองระนอง

๐๘๑-๘๕๙๔๓๒๓

พระระณังคมุนีวงศ์

สุวรรณคีรีวิหาร

เขานิเวศน์

เมืองระนอง

๐๘๗-๒๖๘๑๖๙๗

พระครูการุณสิกขศาสน์

จันทาราม

น้ำจืด

กระบุรี

๐๘๑-๐๘๖๐๙๒๐

พระครูกิตติธรรมนิจ

นิคมปากจั่น

จ.ป.ร.

กระบุรี

๐๘๑-๐๘๖๐๙๒๐

พระครูนิยมธรรมาวุธ

ธรรมาวุธาราม

กะเปอร์

กะเปอร์

๐๘๗-๕๒๑๑๕๕๕

พระครูประจักษ์สุตสาร

บ้านหงาว

หงาว

เมืองระนอง

๐๘๔-๖๓๐๐๗๘๘

พระครูสุวรรณวิมลกิจ

สุวรรณคีรี

ปากจั่น

กระบุรี

๐๘๑-๘๙๕๔๗๗๓

พระครูปทุมธารารักษ์

ปทุมธาราราม

กะเปอร์

กะเปอร์

๐๘๖-๒๘๑๘๙๖๘

๑๐

พระครูวิเชียรธรรมวงศ์

๑๐

ปุญญาราม

บางแก้ว

ละอุ่น

๐๘๖-๒๗๔๘๒๓๔

????????

???????? ๒.๒.๕? ข้อมูลหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

??????????????? หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนอง จำนวน ๖ แห่ง? อำเภอกระบุรี จำนวน ๔ แห่ง อำเภอกะเปอร์ จำนวน ๓ แห่ง อำเภอละอุ่น จำนวน ๔ แห่ง อำเภอสุขสำราญ ๑ แห่ง????

ตารางที่ ๗? หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจังหวัดระนอง

ที่

ที่ตั้ง

ตำบล

อำเภอ

วัดตโปทาราม

หาดส้มแป้น

เมือง

วัดอุปนันทาราม

เขานิเวศน์

เมือง

วัดวารีบรรพต

บางนอน

เมือง

วัดปากน้ำประชารังสฤษฎ์

ปากน้ำ

เมือง

วัดบ้านหงาว

หงาว

เมือง

ที่พักสงฆ์มัชฌิมเจริญธรรม

บางริ้น

เมือง

วัดปุญญาราม

บางแก้ว

ละอุ่น

วัดโพธาราม

ละอุ่นใต้

ละอุ่น

วัดโพธิ์ทอง

บางพระใต้

ละอุ่น

๑๐

วัดบางขุนแพ่ง

บางพระเหนือ

ละอุ่น

๑๑

วัดจันทาราม

น้ำจืด

กระบุรี

๑๒

วัดตรอกปรือ

น้ำจืดน้อย

กระบุรี

๑๓

วัดมัชฌิมเขต

มะมุ

กระบุรี

๑๔

วัดสุวรรณคีรี

ปากจั่น

กระบุรี

๑๕

วัดธรรมาวุธาราม

กะเปอร์

กะเปอร์

๑๖

วัดคงคารี

เชี่ยวเหลียง

กะเปอร์

๑๗

วัดชนาราม

บ้านนา

กะเปอร์

๑๘

วัดควนไทรงาม

นาคา

กิ่ง อ.สุขสำราญ

???????? ๒.๒.๖ ข้อมูลเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดระนอง

???????? ????? การปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระนอง คณะสงฆ์มหานิกาย สังกัดคณะสงฆ์ภาค ๑๗ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง พังงา กระบี่ และระนอง?? จังหวัดระนองแบ่งการปกครองคณะสงฆ์ออกเป็น ๔ อำเภอ ๖ ตำบล? จำนวน ๓๙ วัด คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย สังกัดคณะสงฆ์ภาค ๑๖- ๑๗- ๑๘ เขตปกครองสงฆ์อำเภอจังหวัดภูเก็ต-กระบี่- ระนอง (ธ)? จำนวน ๔ วัด

ตารางที่ ๘ ทำเนียบเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดระนอง

ที่

ตำแหน่ง

ชื่อพระสังฆาธิการ

/ พระเลขานุการ

สังกัดวัด

เบอร์โทรศัพท์

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระนอง

พระเทพสิทธิมงคล

ตโปทาราม

๐๘๑-๘๙๕๒๘๘๕

เจ้าคณะจังหวัดระนอง

พระระณังคมุนีวงศ์

สุวรรณคีรีวิหาร

๐๘๗-๒๖๘๑๖๙๗

เจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง

พระครูอุปนันทโสภณ

อุปนันทาราม

๐๘๑-๙๗๙๙๙๖๙

เจ้าคณะอำเภอกระบุรี

พระครูกิตติธรรมพินิจ

นิคมปากจั่น

๐๘๑-๐๘๖๐๙๒๐

เจ้าคณะอำเภอละอุ่น

พระครูวิเชียรธรรมวงศ์

ปุญญาราม

๐๘๑-๐๘๕๕๑๙๕

เจ้าคณะอำเภอกะเปอร์

พระครูสุนทรปริยัติคุณ

วารีบรรพต

๐๘๑-๒๗๐๘๖๔๗

เจ้าคณะตำบลเขานิเวศน์

พระมหาเจษฎา? สิริวณโณ

ตโปทาราม

๐๘๗-๒๖๖๑๐๘๘

เจ้าคณะตำบลหงาว

พระครูประจักษ์สุตสาร

บ้านหงาว

๐๘๙-๖๗๑๖๙๓๐

๑๐

เจ้าคณะตำบลน้ำจืด

พระครูสังฆรักษ์ณรงค์ ฐานุตฺตโร

ตรอกปรือ

๐๘๑-๘๙๕๔๗๓๓

๑๑

เจ้าคณะตำบล จ.ป.ร.

พระครูภัทรสรคุณ

เวฬุวัน

๒๘๗๒๘๑๕๘๑๗

๑๒

เจ้าคณะตำบลละอุ่น

พระครูศรีวรปัญญากร

ประทุมสาคร

๐๙๘-๐๔๒๐๘๐๒

๑๓

เจ้าคณะตำบลกะเปอร์

พระครูนิยมธรรมาวุธ

ธรรมาวุธาราม

๐๘๔-๐๕๒๕๓๘๑

๑๔

เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระนอง

- ว่าง -

?

?

๑๕

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองระนอง

พระครูปลัดกิตฺติศักดิ์ อติเมโธ

อุปนันทาราม

๐๘๑-๖๑๔๖๑๐๙

๑๖

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกระบุรี

พระจีระวัน จิตฺตทนฺโต

จันทาราม

๐๙๓-๗๑๐๕๙๘๔

๑๗

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอละอุ่น

พระเสรี? สิริธมฺโม

ปุญญาราม

๐๘๑-๐๘๕๕๑๙๕

๑๘

เลขานุการเจ้าคณะอำเภอกะเปอร์

พระธนพล? ธนพโล

สุวรรณคีรีวิหาร

๐๘๔-๐๕๓๒๔๒๒

๑๙

เลขานุการเจ้าคณะตำบลเขานิเวศน์

พระณรงฤทธิ์

สุวรรณคีรีวิหาร

-

๒๐

เลขานุการเจ้าคณะตำบลหงาว

พระสมศรี? สมลาโภ

สุวรรณคีรีวิหาร

๐๘๔-๖๓๐๐๗๘๘

๒๑

เลขานุการเจ้าคณะตำบล จ.ป.ร.

พระสนธยา? ธมฺมิโก

วัดมัชฌิมเขต

-

๒๒

เลขานุการเจ้าคณะตำบลน้ำจืด

- ว่าง -

?

?

๒๓

เลขานุการเจ้าคณะตำบลละอุ่น

พระวิษณุเทพ

ปุญญาราม

๐๘๐-๗๐๘๑๘๐๔

๒๔

เลขานุการเจ้าคณะตำบลกะเปอร์

พระสมบูรณ์? ตปสีโล

ชนาราม

๐๘๗-๒๖๕๖๘๐๑

๒๕

เลขานุการจอ.ภูเก็ต-กระบี่-ระนอง (ธ)

พระกฤษณะ ปญฺญาธโร

ป่าสะเดา

-

????????? ๒.๒.๗ ข้อมูลการศึกษาพระปริยัตธรรม แผนกธรรม ? แผนกบาลี

?????????? ???? โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัด(วัดสุวรรณคีรีวิหาร)จำนวน ๑ โรง สำนักศาสนศึกษา จำนวน ๑๓ สำนัก ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จำนวน ๒๕ รูป แผนกบาลี จำนวน? ๓? รูป

?

ตารางที่ ๙ โรงเรียน/สำนักศาสนศึกษา

ที่

สำนักศาสนศึกษาวัด

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

จำนวนครู
(ตามบัญชีของ พศ.)

ธรรม

บาลี

รวม

สุวรรณคีรีวิหาร

เขานิเวศน์

เมือง

๘๕๐๐๐

๑๑

อุปนันทาราม

เขานิเวศน์

เมือง

๘๕๐๐๐

?

ตโปทาราม

หาดส้มแป้น

เมือง

๘๕๐๐๐

?

หาดส้มแป้น

หาดส้มแป้น

เมือง

๘๕๐๐๐

?

วารีบรรพต

บางนอน

เมือง

๘๕๐๐๐

จันทาราม

น้ำจืด

กระบุรี

๘๕๑๑๐

?

สุวรรณคีรี

ปากจั่น

กระบุรี

๘๕๑๑๐

?

ตรอกปรือ

น้ำจืดน้อย

กระบุรี

๘๕๑๑๐

?

มัชฌิมเขต

มะมุ

กระบุรี

๘๕๑๑๐

?

๑๐

เวฬุวัน

จ.ป.ร.

กระบุรี

๘๕๑๑๐

?

๑๑

ปุญญาราม

บางแก้ว

ละอุ่น

๘๕๑๓๐

?

๑๒

ธรรมาวุธาราม

กะเปอร์

กะเปอร์

๘๕๑๒๐

?

๑๓

ปทุมธาราราม

กะเปอร์

กะเปอร์

๘๕๑๒๐

?

๑๔

สถิตย์ธรรมาราม

กำพวน

สุขสำราญ

๘๕๑๒๐

?

?

๒๕

?

?

???????? ๒.๒.๘ ข้อมูลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

?????? ????????????จังหวัดมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม???? วัดตโปทาราม? ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง? เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ? ๓ ?รวมจำนวน ๓๖ รูป

?

ตารางที่ ๑๐? โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดตโปทาราม?

ครู

เจ้าหน้าที่

จำนวนนักเรียน

ครูประจำ

ครูพิเศษ

ม.๑

ม.๒

ม.๓

พระภิกษุ

คฤหัสถ์

พระภิกษุ

คฤหัสถ์

-

๑๖

๑๒

?

?

????????? ๒.๒.๙ ข้อมูลพระธรรมทูต แบ่งเป็นพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร? จำนวน? ๕ รูป พระธรรมทูต

ฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน? ๑๔ รูป

ตารางที่ ๑๑ บัญชีรายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร?

ที่

ชื่อ

ฉายา

วิทยฐานะ

วัด

ตำบล

อำเภอ

ตำแหน่งพระธรรมทูต

๑.

พระระณังคมุนีวงศ์

โชติวโร

เอก/ป.ธ.๔

สุวรรณคีรีวิหาร

เขานิเวศน์

เมือง

หธจ.เมือง

๒.

พระครูวิเชียรธรรมวงศ์

วชิรวํโส

เอก/ป.ธ.๔

ปุญญาราม

บางแก้ว

ละอุ่น

หธอ.ละอุ่น

๓.

พระครูกิตติธรรมนิจ

จารุวณฺโณ

เอก

นิคมปากจั่น

จ.ป.ร.

กระบุรี

หธอ.กระบุรี

๔.

พระครูอุปนันทโสภณ

โสภโณ

เอก

อุปนันทาราม

เขานิเวศน์

เมือง

หธอ.เมืองระนอง

๕.

พระครูสุนทรปริยัติคุณ

สิริปุญฺโญ

เอก//ป.ธ.๕

วารีบรรพต

บางนอน

เมือง

หธอ.กะเปอร์

?

ตารางที่ ๑๒ บัญชีรายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ

ที่

ชื่อ

ฉายา

วิทยฐานะ

วัด

ตำบล

อำเภอ

ตำแหน่งพระธรรมทูต

๑.

พระครูนิยมธรรมาวุธ

วฑฺฒนธมโม

เอก,ป.ธ.๑-๒

ธรรมาวุธาราม

กะเปอร์

กะเปอร์

ธปอ.กะเปอร์

๒.

พระครูศรีวรปัญญากร

ปภากโร

เอก

ประทุมสาคร

ละอุ่นเหนือ

ละอุ่น

ธปอ.ละอุ่น

๓.

พระอธิการสหัส?

ปุญฺญคาโม

โท

คงคารี

เชี่ยวเหลียง

กะเปอร์

ธปอ.กะเปอร์

๔.

พระอธิการวิรัช

อินฺทโก

เอก

มัชฌิมเขต

มะมุ

กระบุรี

ธปอ.กระบุรี

๕.

พระมหาเจษฎา?

สิริวณฺโณ

เอก,

ตโปทาราม

หาดส้มแป้น

เมือง

ธปอ.เมือง

๖.

พระครูสมุห์สนิท

ติสฺสเทโว

เอก

ตรอกปรือ

น้ำจืดน้อย

กระบุรี

ธปอ.กระบุรี

๗.

พระมหาสุวรรณ

กลฺยาณสิริ

เอก

สุวรรณคีรีวิหาร

เขานิเวศน์

เมือง

ธปอ.เมือง

พระครูวิมลกิจกาภรณ์

กิตฺติภทฺโท

เอก

อุปนันทาราม

เขานิเวศน์

เมือง

ธปอ.เมือง

พระครูสังฆรักษ์ณรงค์

ฐานุตฺโร

เอก

สุวรรณคีรี

ปากจั่น

กระบุรี

ธปอ.กระบุรี

๑๐

พระครูวินัยธรไพบูลย์

ปภสฺสโร

เอก

เวฬุวัน

จ.ป.ร.

กระบุรี

ธปอ.กระบุรี

๑๑

พระเสรี

สิริธมฺโม

เอก

ปุญญาราม

บาวแก้ว

ละอุ่น

ธปอ.ละอุ่น

๑๒

พระสนธยา

ธมฺมิโก

เอก

มัชฌิมเขต

มะมุ

กระบุรี

ธปอ.กระบุรี

๑๓

พระครูปลัดกิตติศักดิ์

อติเมโธ

เอก

อุปนันทาราม

เขานิเวศน์

เมือง

ธปอ.เมือง

๑๔

พระแสงอรุณ

สจฺจญาโณ

เอก

บางขุนเพ่ง

บางขุนเพ่ง

ละอุ่น

ธปอ.ละอุ่น

?

..๑๐ ข้อมูลบุคลากรด้านการเผยแผ่? พระจริยานิเทศก์? พระนักบัณฑิตเผยแผ่ พระปริยัตินิเทศก์

พระวินยาธิการ ดังตารางที่ ๑๓ ? ๑๗

?

ตารางที่ ๑๓ ข้อมูลพระจริยานิเทศก์

ที่

ชื่อ-ฉายา-นามสกุล

วิทยฐานะ

สอนประจำสำนักเรียน / ศาสนศึกษา

น.ธ.

ป.ธ.

วัด

ตำบล

อำเภอ

พระพระครูศรีวรปัญญากร

เอก

ปทุมสาคร

ละอุ่นเหนือ

ละอุ่น

?

?

?

ตารางที่ ๑๔ ข้อมูลพระนักบัณฑิตเผยแผ่

ที่

ชื่อ ? ฉายา

วุฒิ

วัด

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

แต่งตั้งปี

พระครูสังฆ์รักษ์ณรงค์

ป.ธ. ๔

ตรอกปรือ

น้ำจืดน้อย

กระบุรี

๘๕๑๒๐

๒๕๕๒

?

ตารางที่ ๑๕ ข้อมูลทะเบียนพระปริยัตินิเทศก์

ที่

ชื่อ ? ฉายา

วุฒิ

วัด

ตำบล

อำเภอ

รหัสไปรษณีย์

แต่งตั้งปี

พระมหาเจษฏา? สิริวณฺโณ

ป.ธ. ๕ ,น.ธ.เอก

ตโปทาราม

หาดส้มแป้น

เมือง

๘๕๐๐๐

๒๕๔๙

พระมหากฤษณะ อตฺถยุตฺโต

ป.ธ. ๗ ,น.ธ.เอก

สุวรรณคีรีวิหาร

เขานิเวศน์

เมือง

๘๕๐๐๐

๒๕๕๙

?

ตารางที่ ๑๖ ข้อมูลพระวินยาธิการจังหวัดระนอง?

ที่

ชื่อ ? ฉายา

อายุ

พรรษา

วิทยฐานะ

สังกัดวัด

อำเภอ

น.ธ.

ป.ธ.

พระมหาเจษฎา? สิริวณฺโณ

๔๐

๒๐

เอก

ตโปทาราม

เมือง

พระครูปลัด กิตติศักดิ์? อติเมโธ

๓๔

๑๓

เอก

-

อุปนันทาราม

เมือง

พระครูสังฆรักษ์ ณรงค์? ฐานุตฺตโร

๓๓

๑๑

เอก

-

สุวรรณคีรี

กระบุรี

พระครูภัทรสรคุณ

๕๐

๑๓

เอก

-

เวฬุวัน

กระบุรี

พระครูปทุมธารารักษ์

๖๖

๑๖

เอก

-

ปทุมธาราราม

กะเปอร์

พระเสรี? สิริธมฺโม

๔๓

๒๒

เอก

-

ปุญญาราม

ละอุ่น

?

ตารางที่ ๑๗ ข้อมูลพระภิกษุ สามเณร พระสมณศักดิ์ จังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๕๙ จำแนกตามนิกาย

ที่

รายการ

จำนวนพระภิกษุ สามเณร จำแนกตามนิกาย

รวม

มหานิกาย

ธรรมยุต

อนัมนิกาย

จีนนิกาย

พระภิกษุ

๕๓๐

๓๗

?-

?-

๕๖๗

สามเณร

๖๙

?-

?-

๗๑

สมเด็จพระสังฆราช

?-

?-

?-

?

?-

สามเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ

?-

?-

?-

?-

?-

พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ

?-

?-

?-

?-

?-

พระราชาคณะชั้นธรรม

?-

?-

?-

?-

?-

พระราชาคณะชั้นเทพ

?-

?-

?-

พระราชาคณะชั้นราช

?-

?-

?-

?-

?-

พระราชาคณะชั้นสามัญ

?-

?-

?-

๑๐

พระครูสัญญาบัตร

๒๑

?-

?-

๒๒

รวมจำนวน

๖๒๒

๔๐

?-

?-

๖๖๒

?

?

..๑๑ ข้อมูลศาสนสถานที่ส่งเสริมด้านการเผยแผ่? ดังตารางที่ ๑๘ ? ๑๙

?

?????????????? ตารางที่ ๑๘ ข้อมูลศาสนสถานโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย

ที่

สถานที่

ตำบล

อำเภอ

วัดวารีบรรพต

บางนอน

เมืองระนอง

วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

เขานิเวศน์

เมืองระนอง

วัดตโปทาราม

หาดส้มแป้น

เมืองระนอง

วัดอุปนันทาราม

เขานิเวศน์

เมืองระนอง

วัดสุวรรณคีรี

ปากจั่น

กระบุรี

วัดนิคมปากจั่น

จ.ป.ร.

กระบุรี

มัสยิดนูรุสดีน

บางหิน

กะเปอร์

มัสยิดอัลฟาอีซีน

หงาว

เมืองระนอง

วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า

เขานิเวศน์

เมืองระนอง

?

?????????????? ตารางที่ ๑๙ ข้อมูลศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ที่

รายชื่อศูนย์

ตำบล

อำเภอ

หมายเหตุ

วัดตโปทาราม

หาดส้มแป้น

เมืองระนอง

ต้นแบบ

วัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง

เขานิเวศน์

เมืองระนอง

?

วัดจันทาราม

น้ำจืด

กระบุรี

?

วัดมัชฌิมเขต

มะมุ

กระบุรี

?

โรงเรียนทุ่งมะพร้าว

จ.ป.ร.

กระบุรี

?

?

?

คลิกเพิ่อดาวน์โหลดไฟล์

?

ไฟล์แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ จังหวัดระนอง (ภาค ๑๗)

23 มี.ค. 2561 06:29 - Super User

คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ

โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี [ ... ]

องค์ความรู้: คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระ...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:51 - Super User

?

การจัดอาสน์สงฆ์รับกฐิน

มีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งสำหรับพระอารามหลวงทุกอาราม [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
23 มี.ค. 2561 04:50 - Super User

ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน

ความหมายของกฐิน [ ... ]

องค์ความรู้: ศาสนพิธีกฐิน...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:31 - Super User

คำอธิบายวิธีสวดมนต์

รายการมงคลสามัญใช้สวดเจ็ดตำนาน [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

อนุโมทนาวิธี

?

เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทนาคาถา [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:27 - Super User

สวดถวายพรพระ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
22 มี.ค. 2561 11:26 - Super User

พระสูตร ปาฐะ และคาถาต่างๆ

?

๑. บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

๒. [ ... ]

องค์ความรู้: วิธีสวดมนต์...Read more...
Other Articles